Over ons

Skillsbooster.nl is onderdeel van De Beste Koffie B.V. Skillsbooster.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze contactgegevens zijn:

Skillsbooster.nl
Pim Mulierlaan 7
Heerenveen

Vragen of verzoek indienen:
Mail: info@skillsbooster.nl
Tel: 0502110012
T.a.v.: Schelte Meinsma

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en app en de daarop ontsloten dienstverlening van Skillsbooster. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 maart 2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Van u vragen we deze privacyverklaring nauwkeurig door te nemen. Deze verklaring bevat belangrijke informatie over wie wij zijn, welke gegevens wij over u verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen. Voorts vindt u informatie over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons of de Autoriteit Persoonsgegevens op kunt nemen in het geval u een klacht heeft over ons handelen in dezen.

De privacyverklaring moet u lezen in samenhang met onze algemene voorwaarden.

Wij werken in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dit betekent het volgende:

 • Voordat wij persoonsgegevens verwerken, geven wij middels deze privacyverklaring uitdrukkelijk aan met welke doelen wij dit doen;
 • Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van onze dienstverlening;
 • Indien wij wettelijk gezien uw toestemming nodig hebben voor het verwerken van persoonsgegevens, zullen wij u uitdrukkelijk om die toestemming vragen;
 • Wij treffen de noodzakelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij stellen dezelfde eisen aan derden die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • U heeft het recht ons te vragen de door ons over u verzamelde persoonsgegevens in te zien, te verbeteren en/of te verwijderen.
 1. Persoonsgegevens

Bij het gebruikmaken van onze dienstverlening verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam, e-mailadres, functie en organisatie en klas waarbinnen u werkzaam bent;
 • Betalingsgegevens (indien u leidinggevende/werkgever bent);
 • Informatie die u prijsgeeft bij het beantwoorden van de vragen in de app (“Assessment Informatie”);
 • Bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 AVG, waaronder mogelijk informatie omtrent uw gezondheid en levensbeschouwelijke overtuigingen, uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Uw IP-adres, om zodoende informatie van u te ontvangen en naar u te verzenden;
 • Uw bezoek aan onze website;
 1. Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband met de opdracht die aan ons is verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam en contactgegevens gebruiken wij voor het aanmaken en het beheren van uw account, waardoor u in staat bent onze diensten af te nemen;
 • Voor de ontwikkeling, naleving en tenuitvoerlegging van de overeenkomst die door u/uw organisatie met ons is gesloten;
 • In het bijzonder gebruiken wij de Assessment Informatie voor het opstellen van uw persoonlijk rapport alsmede anoniem voor het rapport over de samenstelling en het functioneren van de klas;
 • Voor het administreren van verkoopfacturen;
 • Bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse om onze diensten/website te verbeteren;
 • Voor het toezenden van nieuwsbrieven, promotie en andere marketingdoeleinden.
 1. Grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst die u met ons aangaat wanneer u zich registreert, een account aanmaakt en gebruik maakt van onze diensten of functies.

De rechtsgrond op basis waarvan wij uw gegevens mogen verwerken voor bruikbaarheids- en kwaliteitsanalyse om onze diensten te verbeteren, is het gerechtvaardigd belang dat wij hebben om de bruikbaarheid van de website en de tevredenheid van de gebruiker te analyseren.

 1. Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met bepaalde derden. Hieronder kunt u lezen wie deze derden zijn, waar de gegevens worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken hierbij worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van een met hen afgesloten verwerkersovereenkomst of vanwege een wettelijke verplichting.

Uw docent of decaan ontvangt geen tot u herleidbare persoonsgegevens, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Wij delen uw persoonsgegevens met derden indien daartoe een noodzaak bestaat op grond van wetgeving. Mogelijk delen we uw persoonsgegevens met derden in relatie tot een bedrijfsverkoop/-overdracht of – aankoop. Andere derden waarmee we uw persoonsgegevens delen zijn:

 • Microsoft, voor het verzenden en ontvangen van e-mails;
 • Google, om bezoekersgedrag op onze website te analyseren alsmede ten behoeve van het beheer van onze website;
 • Websitesoftware: onze website is ontwikkeld door het bedrijf DBK en draait op de software.
 • Persoonsgegevens die je aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. DBK heeft namelijk toegang tot de website om ons (technische) ondersteuning te bieden.

In voorkomende gevallen kan Skillsbooster op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen om jouw persoonsgegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wij houden een lijst bij van alle derden die uw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken. In de praktijk zullen wij er altijd voor zorgdragen dat wij enkel de noodzakelijke informatie voor de betreffende dienstverlening delen met derden.

Skillsbooster deelt de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens niet met derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 1. Bewaartermijnen

Skillsbooster bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Wij bewaren uw gegevens zolang de opdracht voortduurt. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens bewaren totdat door de opdrachtgever wordt aangegeven dat zij niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. U kunt ook persoonlijk tussentijds bij ons een vergeetverzoek indienen.

 1. Rechten met betrekking tot de te verwerken persoonsgegevens

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en op welke wijze u hierop een beroep kunt doen. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken via [e-mailadres]

Wij houden een administratie bij van de afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij, voor zover technisch mogelijk, geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen ons systeem hanteren.

Inzagerecht

U heeft het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of tot u herleidbaar zijn, in te zien. U kunt het verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Vergetelheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of tot u herleidbaar zijn, te verwijderen. Dit voor zover ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze moeten verwerken zoals hiervoor omschreven of voor zover wij niet langer gerechtigd zijn de gegevens te verwerken. U kunt het verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de betreffende gegevens, voor zover (technisch) mogelijk, worden verwijderd.

Rectificatierecht

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of tot u herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op u of tot u herleidbaar zijn, te beperken. Bijvoorbeeld indien de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, of indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of tot u herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van al uw persoonsgegevens zoals wij deze hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Skillsbooster Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieen van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Toestemming intrekken

Hebben wij uw persoonsgegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Aan de mensen of organisaties die toegang hebben tot uw persoonsgegevens in verband met de verwerking daarvan worden eisen gesteld en zij zijn gehouden tot geheimhouding.

We hebben beleid opgesteld voor de wijze waarop wij omgaan met (mogelijke) datalekken. Indien wij het vermoeden hebben dat er sprake is van een datalek, zullen wij indien wij daartoe wettelijk gehouden zijn u en de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan in kennis stellen.

 1. Cookies

Voor veel van de functionaliteiten die onze website en de app bieden, zijn cookies noodzakelijk. Voor sommige cookies is het niet noodzakelijk dat wij uw toestemming verkrijgen, zoals de cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website alsmede die cookies die worden verzameld voor een gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Andere cookies mogen wij alleen verzamelen met uw toestemming. Door het gebruikmaken van onze website en app geeft u ook toestemming voor het bijhouden van deze cookies. De wijze waarop wij gebruikmaken van cookies wordt in het hiernavolgende beschreven.

Wij gebruiken ‘pertinente’ cookies op onze website/app. Pertinente cookies zullen op uw apparaat bewaard blijven totdat zij worden verwijderd, dan wel totdat een datum wordt bereikt waarop zij automatisch worden verwijderd.

Wij gebruiken cookies zodat onze website/app(licatie) u herkent wanneer u onze website bezoekt en zullen uw voorkeuren in relatie tot het gebruik van onze website bijhouden.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Deze derde partij maakt mogelijk ook gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik en uw apparaat.

De meeste browsers maken het mogelijk alle cookies te weigeren; sommige browsers daarentegen maken het alleen mogelijk cookies van derde partijen te weigeren. Het weigeren van alle cookies heeft negatief effect op het gebruik van websites, waaronder de website en app van Skillsbooster.

 1. Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht om onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als de gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw reeds verzamelde persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Ben jij decaan? Direct inloggen