Algemene Voorwaarden Skillsbooster

Artikel 1 Definities

1.1 Skillsbooster, een onderdeel van De Beste Koffie B.V., gevestigd aan de Pim Mulierlaan in Heerenveen.

1.2 Klant, de wederpartij van Skillsbooster.

1.3 Diensten, alle diensten uitgevoerd door Skillsbooster voor de Klant.

1.4 Overeenkomst, een schriftelijke overeenkomst tussen Skillsbooster en de Klant betreffende de dienstverlening en de voorwaarden waaronder dit geschiedt, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst.

1.5 Partijen, Klant en Skillsbooster.

1.6 Website, https://skillsbooster.nl.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Skillsbooster en de Klant, evenals hun rechtsopvolgers. De standaardvoorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Skillsbooster.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van zowel de website als de app van Skillsbooster. Door de website en/of de app te gebruiken, stemmen de Klant, supervisors en leerlingen/studenten in met deze algemene voorwaarden. Als een van de genoemde personen niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dienen zij zich te onthouden van registratie en/of het gebruik van onze website of app.

2.3 Skillsbooster verwijst de Klant, supervisors en leerlingen/studenten naar het privacybeleid en deze algemene voorwaarden. Als de genoemde personen akkoord gaan met deze documenten, is het vervolgens de verantwoordelijkheid van de supervisors en/of de Klant om te bepalen hoe klassen en/of leerlingen/studenten de website en/of app gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant en/of zijn supervisors om de website/app en de verkregen informatie op een verantwoorde, niet-discriminerende en accurate manier te gebruiken.

2.4 Onze website, app en rapporten die door ons worden verstrekt, hebben uitsluitend een informatieve waarde met als doel de klassenprestaties, de organisatiecultuur, motivatie en interne communicatie te verbeteren. Deze informatie wordt niet verstrekt voor medische, arbeidsrechtelijke of psychologische beoordelingsdoeleinden.

2.5 Persoonlijke rapporten die aan leerlingen/studenten worden verstrekt, zijn vertrouwelijk. Leerlingen/studentenzijn op geen enkele manier verplicht deze individuele resultaten te delen met andere leerlingen/studenten, supervisors of de Klant.

2.6 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Skillsbooster waarbij derden bij de uitvoering betrokken zijn of zullen worden.

2.7 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. In dergelijke gevallen zullen Skillsbooster en de Klant in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Artikel 3 Registratie

3.1 Bepaalde delen van onze website zijn toegankelijk zonder account of registratie. Om echter alle delen van de website te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om een account aan te maken. De Klant en/of supervisors kunnen een account aanmaken. Individuele leerlingen/studenten moeten zich afzonderlijk registreren voordat ze onze website/app kunnen gebruiken.

3.2 Bij het aanmaken van een klassenaccount door de Klant en/of supervisors, evenals bij het aanmaken van persoonlijke accounts voor leerlingen/studenten, zullen we bepaalde (persoonlijke) informatie opvragen. We behandelen deze informatie zorgvuldig, zoals beschreven in ons privacybeleid.

3.3 Voor zowel het aanmaken van een klassenaccount als het aanmaken van individuele accounts is het noodzakelijk om een wachtwoord in te stellen. Dit wachtwoord moet strikt vertrouwelijk worden gehouden door de Klant/supervisors en individuele leerlingen/studenten. Als er vermoedens zijn dat een derde partij onbedoeld kennis heeft genomen van of toegang heeft gekregen tot dit wachtwoord, meld dit dan onmiddellijk aan ons via info@skillsbooster.nl.

3.4 Als wij misbruik vermoeden of een datalek in een van de accounts, kunnen wij u verzoeken uw wachtwoord te wijzigen. We zullen dit doen door een e-mail te sturen naar zowel de Klant als de eigenaar van het desbetreffende account. Als u twijfelt aan de echtheid van deze e-mail, neem dan contact met ons op via het genoemde e-mailadres. Totdat het wachtwoord is gewijzigd, kunnen we besluiten het account tijdelijk te deactiveren om veiligheidsredenen.

Artikel 4 Informatie

4.1 De Klant zal Skillsbooster tijdig voorzien van alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de overeenkomst.

4.2 De Klant zal ervoor zorgen dat alle gegevens die Skillsbooster als noodzakelijk aangeeft of die de Klant redelijkerwijs moet begrijpen als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Skillsbooster worden verstrekt.

4.3 Als de Klant een of meer van de verplichtingen zoals vermeld in het vorige lid niet nakomt, heeft Skillsbooster het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de Klant te belasten met eventuele bijkomende kosten als gevolg van de vertraging volgens de gebruikelijke tarieven. Bovendien komen alle financiële en andere gevolgen voor rekening van de Klant, zelfs indien Skillsbooster haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt in verband daarmee.

4.4 De Klant is zich ervan bewust dat alle rapporten die door Skillsbooster zijn opgesteld met betrekking tot klassen en/of leerlingen/studenten gebaseerd zijn op door Skillsbooster verstrekte informatie. De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de rapporten zijn rechtstreeks afhankelijk van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de door de Klant, supervisors en leerlingen/studenten verstrekte informatie. Skillsbooster kan op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie in dit opzicht.

Artikel 5 Totstandkoming van Overeenkomst en Betaling

5.1 Door het aanmaken van een klassenaccount wordt een overeenkomst gesloten tussen de Klant en Skillsbooster. Voordat de Klant een account kan aanmaken, moeten de partijen een overeenkomst hebben bereikt over de voorwaarden van de diensten die door Skillsbooster worden geleverd. Deze voorwaarden zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden en in de overeenkomst voor diensten tussen de partijen.

5.2 Zodra een klassenaccount is aangemaakt, krijgt de Klant of een supervisor de mogelijkheid om leerlingen/studenten aan het account toe te voegen. Het toevoegen van een leerling/student verbruikt één slot. De prijs per slot is gespecificeerd in de overeenkomst tussen de partijen. Skillsbooster gaat ervan uit dat de persoon die toegang heeft tot het klassenaccount en overgaat tot de aankoop van slots, gemachtigd is om namens de Klant te handelen. Als de aankoop van slots in het klassenaccount wordt gedaan door een onbevoegd persoon, kan dit niet aan Skillsbooster worden toegeschreven, en is de Klant verplicht te betalen voor de gekochte slots.

5.3 Alle bedragen vermeld op de website, in het klassenaccount en in de overeenkomst zijn exclusief btw. Skillsbooster heeft het recht om de tarieven te verhogen met een maximum van het inflatiepercentage dat door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is verstrekt voor het voorgaande jaar, ingaande op 1 januari van elk kalenderjaar, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

5.4 Skillsbooster is gerechtigd prijzen te verhogen, behalve voor inflatie. De Klant heeft het recht de overeenkomst te beëindigen als de verhoging meer dan 10% per jaar bedraagt. Skillsbooster zal de intentie tot verhoging van de vergoeding schriftelijk communiceren. De Klant kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen binnen twee weken na ontvangst van een dergelijke kennisgeving.

5.5 Na aankoop van slots in het klassenaccount ontvangt de Klant een factuur. Betaling moet worden gedaan binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen. Bezwaren tegen het gefactureerde bedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

5.6 Als de Klant in gebreke is na de vervaldatum, is Skillsbooster gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. De rente over het verschuldigde bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in gebreke is tot het moment van volledige betaling, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt beschouwd. De kosten van een herinnering, aanmaning en verzoek tot betaling wegens het verzuim van de Klant bedragen elk EUR 100, die voor rekening van de Klant komen. Deze kosten dekken de administratieve kosten van Skillsbooster.

5.7 Als de Klant in gebreke is zoals bedoeld in artikel 5.6, heeft Skillsbooster het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. In het bijzonder kan Skillsbooster tijdelijk klassenaccounts en individuele accounts deactiveren.

5.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of opschorting van betaling van de Klant, zijn de vorderingen van Skillsbooster en de verplichtingen van de Klant jegens Skillsbooster onmiddellijk opeisbaar.

5.9 In geval van niet-naleving van de verplichtingen door de Klant, komen alle kosten voor incasso voor rekening van de Klant, inclusief zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Belangrijke bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zijn opgenomen in de overeenkomst gesloten tussen Skillsbooster en de Klant.

6.2 Skillsbooster voert de activiteiten binnen het kader van de overeenkomst naar beste weten, expertise en vermogen uit. Alle diensten die door Skillsbooster worden geleverd, zijn uitsluitend gebaseerd op een inspanningsverplichting naar beste vermogen.

6.3 Voor zover een juiste uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Skillsbooster het recht om (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Skillsbooster zal dit doen in overleg met de Klant. Skillsbooster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het werk dat door derden wordt uitgevoerd.

Artikel 7 Annulering en Beëindiging

7.1 Het aanmaken van een klassenaccount en de aankoop van slots (toevoegen van leerlingen/studenten) is een eenmalige opdracht aan Skillsbooster. Na de aankoop van slots hebben leerlingen/studenten direct toegang tot de website en app en kunnen ze de beoordeling starten. Het is niet mogelijk om de gekochte slots na aankoop te annuleren. Restituties voor de gekochte slots zijn niet mogelijk.

7.2 De toegang tot het klassenaccount, klassenrapportage, individuele accounts en individuele rapporten blijft gehandhaafd tot annulering van de genoemde accounts. Natuurlijk is het mogelijk om alle genoemde rapporten te downloaden en op te slaan in de eigen omgeving.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 Onder voorbehoud van de bepalingen elders in deze algemene voorwaarden behoudt Skillsbooster alle rechten en bevoegdheden die haar op grond van de Auteurswet zijn toegekend.

8.2 Modellen, methodologieën, tools en rapporten ontwikkeld en/of toegepast door Skillsbooster voor de uitvoering van de overeenkomst zijn en blijven eigendom van Skillsbooster. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking daarvan mogen alleen plaatsvinden na verkrijging van schriftelijke toestemming van Skillsbooster.

8.3 Alle door Skillsbooster verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., ten behoeve van de Klant, mogen door de Klant worden gebruikt voor eigen gebruik binnen de eigen organisatie. Alle door Skillsbooster verstrekte documenten mogen niet openbaar worden gemaakt of aan derden worden bekendgemaakt door de Klant zonder voorafgaande toestemming van Skillsbooster, tenzij de aard van de verstrekte documenten anders dicteert.

8.4 Skillsbooster behoudt zich het recht voor om de informatie en kennis die is verkregen door de uitvoering van het werk voor de Klant te gebruiken voor andere doeleinden, mits er geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt bekendgemaakt.

8.5 De Klant vrijwaart Skillsbooster tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materialen of gegevens die door de Klant zijn verstrekt en die worden gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

9.1 Beide partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid te handhaven van alle vertrouwelijke informatie verkregen van elkaar of van enige andere bron in het kader van de overeenkomst. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd indien deze door de andere partij is gecommuniceerd of indien deze voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle informatie die onder het privacybeleid van Skillsbooster valt, wordt als vertrouwelijk beschouwd.

9.2 Indien Skillsbooster op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing verplicht is vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden die door de wet of de bevoegde rechtbank zijn aangewezen, en Skillsbooster geen beroep kan doen op een wettelijk erkend of toegestaan recht van geheimhouding in dit verband, is Skillsbooster niet verplicht tot betaling van schadevergoeding en heeft de Klant niet het recht de overeenkomst te beëindigen of enige schade daaruit voortvloeiend te vorderen.

Artikel 10 Gebruik van Website en App

10.1 Tenzij anders vermeld, behoren alle intellectuele eigendomsrechten op de website, de app en het daarin beschikbare materiaal toe aan Skillsbooster.

10.2 De Klant, managers en leerlingen/studenten hebben het recht om de website en de app te gebruiken en informatie daarvan uitsluitend voor zakelijke en persoonlijke doeleinden te downloaden. Het gebruik eindigt wanneer de overeenkomst tussen de partijen eindigt en het klassenaccount en individuele accounts worden gedeactiveerd. De Klant dient ervoor te zorgen dat al het verkregen materiaal wordt vernietigd, met uitzondering van de persoonlijk verkregen rapporten op basis van de overeenkomst.

10.3 De Klant dient ervoor te zorgen dat haar werknemers het gebruik van de website en app van Skillsbooster zorgvuldig hanteren. Zorgvuldig gebruik omvat in ieder geval het vermijden van schade aan de website of app, ervoor zorgen dat er geen nadelige effecten zijn op de toegang tot de website en app, en het zich onthouden van het gebruik van de website en app in strijd met wettelijke bepalingen, illegale activiteiten of frauduleuze handelingen. Bovendien dient de Klant haar eigen hardware en software adequaat te beveiligen tegen virussen en hackers, en alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de website of app van Skillsbooster wordt getroffen door een virus of hacker via haar systemen.

10.4 Indien de Klant niet voldoet aan de genoemde bepalingen, is de Klant aansprakelijk voor eventuele schade geleden door Skillsbooster als gevolg daarvan.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Voor elke door Skillsbooster aanvaarde overeenkomst geldt dat Skillsbooster zich verbindt tot een inspanningsverplichting. Skillsbooster kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Bovendien kan Skillsbooster niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de wijze waarop de Klant omgaat met de door Skillsbooster opgestelde rapporten of enige beslissingen van de Klant op basis van deze rapporten.

11.2 Als Skillsbooster nalatig wordt geacht in de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant, kan Skillsbooster alleen aansprakelijk worden gesteld indien de Klant Skillsbooster een redelijke gelegenheid heeft geboden om haar verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen, en Skillsbooster hier nog steeds niet in slaagt.

11.3 De totale aansprakelijkheid van Skillsbooster wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of om welke andere reden dan ook is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van directe schade tot het bedrag dat door de Klant aan Skillsbooster is betaald in het jaar waarin het schadetoebrengende evenement zich heeft voorgedaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van Skillsbooster aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Klant wordt ontbonden; b. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden; c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

11.4 De aansprakelijkheid van Skillsbooster voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.5 Skillsbooster is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

11.6 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Skillsbooster onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder zijn in ieder geval begrepen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, ongeacht of dit systeem wordt gebruikt voor communicatie met de website of app van Skillsbooster, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige door de overheid te verlenen vergunning.

Ben jij decaan? Direct inloggen